DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH,

 CHỦ NHIỆM UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

KHÓA VII, nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ - Đơn vị

Ghi chú

1

Vũ Thị Việt Thái                

05/12/1980

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Trưởng ban quản lý KNT

UV BTV

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung    

18/9/1979

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ phòng QLKH-VLVH-QHQT

UV BTV

– Phó Chủ tịch

3

Trương Thị Hồng Mỵ          

05/6/1979

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ khoa N-H-TDQPAN

UV BTV

– T.B nữ công

4

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh         

18/11/1973

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ khoa Ngoại ngữ

 

 

5

Nguyễn Thị Thu Hằng 

28/11/1986

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ khoa GD TH-MN

 

 

6

Phạm Minh Hồng                

22/12/1987

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ Trung tâm NN-BD

 

 

7

Nguyễn Quốc Hưng      

14/8/1987

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ phòng TC-CTHSSV

– Chủ nhiệm UB kiểm tra

8

Vương Thị Luận                  

27/8/1975

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ phòng ĐT

 

 

9

Nguyễn Thị Hương Giang    

18/9/1980

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ khoa GD THCS

 

 

10

Ngô Thị Minh Phương        

21/4/1984

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ phòng HC-QT

 

 

11

Vương Thị Thanh Thủy    

19/4/1978

– UV BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chủ tịch CĐ khoa LLCT-TLGD