Quyết định về việc phân công công tác đối với lãnh đạo trường Cờ Úp online năm học 2022 - 2023

1. Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Hiệu trưởng

Phụ trách chung. Chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Sở GDĐT về toàn bộ hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chức trách; nhiệm vụ của hiệu trưởng, thủ trưởng cơ quan theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và pháp luật hiện hành.

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Chủ trương; định hướng, quy hoạch phát triển Trường; đề án; kế hoạch chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo năm học và giai đoạn; công tác tổ chức cán bộ, phân công lao động và điều động nguồn nhân lực, chế độ chính sách với người lao động và người học; công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyển sinh, quản lý văn bằng chứng chỉ, chứng nhận, kế hoạch - tài chính, dân chủ công khai, quản lý xuất bản phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra; Tiếp công dân, giải quyết KNTC; pháp chế, kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài. Chủ tài khoản, chủ đầu tư. Trực tiếp điều hành các công việc khác khi đã giao cho cá nhân hoặc bộ phận Nhà trường trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển sinh, tuyển dụng lao động, nâng lương, thi đua khen thưởng, khoa học và các hội đồng khác.

Giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác  theo quy định hiện hành. Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Toán Khoa Tiểu học Mầm non. Biên chế sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

2. Ông Nguyễn Thanh Chuân - Phó Hiệu trưởng

 

Thực hiện chức trách; nhiệm vụ của phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và pháp luật hiện hành.

Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng phân công.

Giúp Hiệu trưởng các lĩnh vực: Liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên theo chức năng nhiệm vụ của Trường; đào tạo, phối hợp đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, Tin học và các chứng chỉ khác; công tác CNTT, thư viện, thiết bị; công tác đoàn, hội học sinh sinh viên và quản lý HSSV. Công tác phát triển CSMN thực hành, quản lý khu nội trú và CSVC; công tác hành chính, quản trị, bảo đảm an toàn an ninh Nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực được phân công phụ trách: kế hoạch, phân công giảng dạy, thời khóa biểu, chương trình, sử dụng giáo trình/tài liệu học tập, thi/kiểm tra, duyệt và bảo mật đề thi.

Giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành. Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Tiếng Anh. Biên chế sinh hoạt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Bồi dưỡng. Chủ tịch, phó chủ tịch các hội đồng/ban khi được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Thương - Phó Hiệu trưởng

Thực hiện chức trách; nhiệm vụ của phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và pháp luật hiện hành.

Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng phân công.

Giúp Hiệu trưởng các lĩnh vực: Đào tạo hệ CĐ, TCCN chính quy và vừa làm vừa học; kế hoạch tổ chức hoạt động và Chương trình đào tạo; công tác thực hành, thực tập, thực tế; Thi sinh viên giỏi, nghiệp vụ và giảng viên dạy giỏi các cấp; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực được phân công phụ trách: kế hoạch, phân công giảng dạy, trợ lý khoa, thời khóa biểu, chương trình, sử dụng giáo trình/tài liệu học tập, thi/kiểm tra, duyệt và bảo mật đề thi. Chỉ đạo công tác chuyên môn CSMN thực hành; công tác công đoàn. Chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện đánh giá ngoài Chương trình đào tạo.

Giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác quy định hiện hành. Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Tổ Quản lí giáo dục. Biên chế sinh hoạt tại Phòng Đào tạo. Chủ tịch, phó chủ tịch các hội đồng/ban khi được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.