1. Chức năng :

    Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý học sinh, sinh viên  theo qui chế.

    2. Nhiệm vụ cụ thể :

    2.1. Chủ trì :

    a. Về công tác tổ chức, cán bộ:

    - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc trường; công tác quản lý, đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên theo các quy định của nhà nước.

    - Đề xuất với Hiệu trưởng biên chế và giao biên chế hàng năm cho cho các đơn vị; qui định chế độ và định mức làm việc của cán bộ giảng viên; tổng hợp định mức làm việc, chế độ nghỉ phép, nghỉ hè của cán bộ, giảng viên toàn trường cuối năm và định kỳ khi Hiệu trưởng yêu cầu; Tập hợp đề xuất thực hiện chế độ thanh quyết toán vượt giờ cho giảng viên (căn cứ vào qui chế chi tiêu nội bộ của trường, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các văn bản qui định hiện hành khác) trên cơ sở xác nhận kết quả lao động về giảng dạy và nghiên cứu khoa học kèm theo minh chứng của phòng Đào tạo, phòng QLKH, VLVH-QHQT và các đơn vị khác có liên quan.

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động, sử dụng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường.

   - Tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Trường dự thảo phân công công tác cho từng cá nhân, từng vị trí việc làm; tham mưu trình Hiệu trưởng ra Quyết định thực hiện cho mỗi năm học, mỗi giai đoạn.

- Chủ trì, tham mưu Hiệu trưởng tổ chức rà soát, điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng lao động đối với tất cả đối tượng không thuộc diện biên chế nhà nước định kỳ trong từng năm học.

- Chủ trì, tham mưu Hiệu trưởng về sử dụng nguồn nhân lực cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động trong toàn trường ở tất cả các lĩnh vực công tác.

   - Thực hiện các chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, xét kỷ luật, bảo hiểm xã hội, hưu trí, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, giảng viên theo qui định của Nhà nước và của Tỉnh.

    - Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, các tài liệu thống kê, báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, nhận xét hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

     - Công khai các điều kiện về đội ngũ và công tác tổ chức, cán bộ theo qui định.

    - Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và các công tác khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.

    - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ của cơ quan theo quy định. Theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên. Chủ trì tổ chức Hội nghị an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường với các cơ quan công an các cấp và chính quyền địa phương.

             - Thường trực Hội đồng kỉ luật cán bộ, giảng viên, nhân viên.

    - Tổ chức và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong trường.

    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục khi Hiệu trưởng phân công. 

    - Lưu trữ và quản lý hồ sơ, văn bản theo quy định.   

          b. Về công tác quản lý học sinh sinh viên:

    - Xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo công tác quản lý học sinh, sinh viên toàn trường theo các qui chế học sinh, sinh viên do Bộ GD&ĐT ban hành.  

   - Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý học sinh sinh viên, đội ngũ  chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, ho¹t ®éng ®éi tù qu¶n gi¶ng ®­êng của các khoa, công tác quản lý học sinh sinh viên nội trú của Ban quản lý khu nội trú; Theo dõi nề nếp học tập,  tập hợp phân loại, xếp hạng HSSV theo từng học kỳ, năm học, giai đoạn, khoá học theo qui chế hiện hành.

    - Trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong toàn trường.     

          - Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

   - Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV toàn trường. Thống kê, lưu trữ dữ liệu cán bộ, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường để phục vụ công tác tuyển sinh và công tác khác do Hiệu trưởng yêu cầu. Trực tiếp quản lý, thực hiện các thủ tục hồ sơ đối với HSSV nước ngoài.

         - Quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định.

         - Làm thẻ học sinh sinh viên hệ chính quy và các dịch vụ phục vụ quản lý học sinh sinh viên theo đúng các qui định.

   -Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức  "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học theo qui định của Bộ GD&ĐT. Tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên với Hiệu trưởng, các lãnh đạo trường và trưởng các đơn vị.

   - Tổ chức tư vấn tâm lý, xã hội, kỹ năng sống, học tập, nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

   - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật học sinh, sinh viên.

   - Quản lý việc tiếp nhận, đăng ký, di chuyển nghĩa vụ quân sự cho những HSSV nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của nhà trường.

    - Tổ chức phát thanh tuyên truyền khu giảng đường.

    - Công khai các nội dung quản lý HSSV theo qui định.

    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

    - Lưu trữ và quản lý hồ sơ, văn bản theo quy định.

    2.2. Phối hợp :

    - Phối hợp với các đơn vị khác trong việc ra các quyết định liên quan đến phân công lao động, điều động nhân lực.

          - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng biên chế cụ thể cho từng năm học;  kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên và quản lý HSSV.

   - Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa thực hiện công tác tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường, sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề tuyển chọn.

   - Phối hợp với phòng HC-QT trong việc xây dựng phòng truyền thống của nhà trường, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên, giải quyết kịp thời các vụ việc về trật tự an ninh và đánh giá xếp loại lao động nghĩa vụ của học sinh sinh viên.

    - Phối hợp với các phòng Đào tạo, QLKH, VLVH-QHQT, các khoa  tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

    - Phối  hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban quản lý khu nội trú và các khoa trong việc giáo dục HSSV về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham  gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh và các hoạt động xã hội khác; tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ học tập, giới thiệu việc làm và tư vấn khác cho học sinh sinh viên theo qui định.

          - Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường, với công an các cấp và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn nơi trường đóng.

3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

DANH SÁCH CBGV, NV PHÒNG TỔ CHỨC - CÔNG TÁC HSSV

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Đỗ ThỊ Loan

1976

Trưởng phòng

Thạc sĩ

LL&PP DH bộ môn Sinh học

0915 181 009

[email protected]

2

Hà Thị Ngân

1969

CB

Thạc sĩ

LL&PP DH bộ môn Hóa học

0963 455 811

[email protected]

3

Nguyễn Thị Dung

1987

Chủ tịch công đoàn

Thạc sĩ

LL&PP DH bộ môn KTCN

0906 216 966

[email protected]

4

Lại Thị Hằng

1987

CB

Thạc sĩ

Tâm lí học

0984 842 172

[email protected]

 

5

Nguyễn Bích Quyên

1986

CB

Thạc sĩ

LL&PP DH bộ môn Sinh học

0989 254 090

[email protected]