1. Chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về kế hoạch và công tác tài chính kế toán, tài sản trong nhà trường theo qui định.

    2. Nhiệm vụ cụ thể :

    2.1. Chủ trì:

    a. Về công tác kế hoạch:

    - Lập kế hoạch phát triển, lập kế hoạch công tác tài chính, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch  thu, chi và sử dụng kinh phí theo qui định của nhà nước.

    - Lập kế hoạch phát triển hàng năm. Làm công tác thống kê phát triển giáo dục.

    - Thực hiện các quy định tại Điều 50, 51 (Chương V ) của Điều lệ trường cao đẳng (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGD-ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

          - Lập kế hoạch dự toán thu, chi hàng năm, hàng quý hoặc đột xuất của trường theo qui định của nhà nước, trình Hiệu trưởng để báo cáo các cơ quan chức năng theo qui định.

          - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ và phương án tự chủ tài chính theo hướng dẫn của cấp trên. Hàng năm đề xuất điều chỉnh qui chế chi tiêu nội bộ.

    - Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Hiệu trưởng ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.

   - Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất: báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản về kế hoạch, thực hiện thu, chi; các nguồn lực đảm bảo các hoạt động chung của Nhà trường.

    b. Về công tác tài vụ:

    - Thực hiện quản lý bằng sổ sách, chứng từ hợp pháp toàn bộ các khoản thu, chi tài chính của trường, các nguồn vốn  theo qui định của nhà nước (tài sản cố định, vốn ngân sách, vốn tự có, học phí ). Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

    - Tổ chức thực hiện việc thu các loại phí theo qui định hiện hành của nhà nước. Việc chi tiền phải đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính; thường xuyên báo cáo tình hình thu chi tài chính với Hiệu trưởng.

          - Trên cơ sở các nguồn thu, tổ chức cấp phát chi trả các hoạt động của nhà trường đúng, đủ, kịp thời và chính xác như: lương, phụ cấp, học bổng, khen thưởng, BHXH và kinh phí đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, thực tập, thực hành, tham quan, ngoại khóa, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nhà trường.

    - Thực hiện việc báo cáo quyết toán hàng năm, hàng quý theo qui định về chế độ thu, chi tài chính hiện hành. Thực hiện qui định về công khai tài chính theo qui định hiện hành.

    - Lập kế hoạch và xây dựng qui định mua sắm, sử dụng tài sản chung của nhà trường. Quản lý, kiểm kê tài sản theo qui định.

    - Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản vốn, sử dụng vật tư thiết bị của tất cả các bộ phận trong trường.

    - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của nhà trường.

    - Tham gia Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình, giám sát thi công công trình.

    - Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục, chứng từ thanh quyết toán tài chính đối với các hoạt động trong trường.

    - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các qui định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong trường.

    - Quản lý, sử dụng tài sản được giao theo qui định.

    - Thực hiện công tác công khai về cơ sở vật chất và thu chi tài chính.

    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.      

    2.2. Phối hợp:

Phối hợp với tất cả các đơn vị trong trường trong việc thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch, Tài vụ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Các công việc phối hợp thường xuyên:

    - Hàng tháng phối hợp với phòng HC - QT xác nhận việc sử dụng điện, nước trong trường để làm thủ tục thanh toán.

    - Phối hợp với phòng TC- CTHSSV trong việc : Xây dựng quy định chế độ làm việc của giảng viên thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ giảng viên; học bổng, bảo hiểm xã hội đối với HSSV hệ chính quy và các chế độ khác có liên quan theo quy định của nhà nước.

    - Phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc thanh quyết toán chế độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

          -  Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị khác trong việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học. 

          - Phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc đôn đốc nghĩa vụ người học và quản lý cơ sở vật chất.

         3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤ

 

Stt

Họvàtên

Nămsinh

Chứcvụ

Trìnhđộ CM

Chuyênngành

Số ĐT

Địachỉ Email

1

Dương Thị Huyền

1977

Phụ trách phòng KHTV

Đại học

Kế toán

0946059369

[email protected]

2

Nguyễn Thị Dung

1982

Kế toán trưởng

Đại học

Kế toán

0944054899

[email protected]