Hội Cựu chiến binh Trường CĐSP bắc Ninh là một đoàn thể chính trị-xã hội, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng ủy trường lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên hội viên Cựu chiến binh trường giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

 

CHỨC NĂNG:

Hội Cựu chiến binh trường có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp Đảng ủy và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của trường, của Hội ...

NHIỆM VỤ:

1.Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…, thực hiện tốt nghĩa vụ người cán bộ, viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ…

2.Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

          3.Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống.Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường.

          4. Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ, học sinh sinh viên về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Đức Thọ

1961

Chủ tịch Hội

Thạc sĩ

SP KTCN

0904460462

nguyenductho

@cdspbcninh.flbms.com

2

Ngô Sách Hải

1961

Hội viên

Thủ quỹ

0972248142

 

3

Ngô Khánh Quân

1967

Hội viên

ĐH

SP Mỹ thuật

0365964168

 

4

Đặng Văn Hiện

1968

Hội viên

Bảo vệ

0795355899