Cơ sở mầm non Hoa Phượng là đơn vị sự nghiệp thuộc trường được giao quyền tự chủ một phần tài chính theo đề án chuyển đổi mô hình hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

          1. Chức năng:

          - Tổ chức chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo qui định đáp ứng nhu cầu xã hội.  

          - Là đơn vị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về sư phạm mầm non và là cơ sở thực hành sư phạm thường xuyên của học sinh, sinh viên ngành giáo dục mầm non của trường.

          2. Nhiệm vụ cụ thể :

          2.1. Chủ trì : 

- Trực tiếp thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và qui định của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

     - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

    - Quản lý toàn diện cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em thuộc cơ sở mầm non thực hành. Đề nghị nhà trường khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở.

 - Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được trang bị. Tổ chức đảm bảo cảnh quan, về sinh môi trường trong khuôn viên Cở sở và các khu vực bên ngoài theo sự phân công của nhà trường. Đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá đảm bảo có đủ số lượng học phẩm cho từng trẻ theo độ tuổi, các hoạt động giáo dục đều có các đồ dùng, phương tiện phù hợp.

         - Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của nhà trường và yêu cầu của các cơ quan có liên quan. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về chuyên môn trực tiếp của phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh.

    - Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của nhà trường.

    2.2. Phối hợp:

             - Phối hợp với phòng TC-Công tác HSSV xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng lao động, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ theo kế hoạch.

     - Phối hợp với phòng Đào tạo chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn học sinh sinh viên sư phạm ngành mầm non thực hành, thực tập sư phạm theo chương trình kế hoạch đào tạo giáo viên mầm non.

      - Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng QLKH, VLVH-QHQT tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học: Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo các đề tài NCKH của giảng viên, học sinh, sinh viên sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non và trong chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm theo kế hoạch đào tạo, NCKH của nhà trường.

                   - Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ trong việc lập kế hoạch thu chi cho các hoạt động của cơ sở mầm non.

2.3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

          3. Cơ cấu tổ chức:

          Cơ sở mầm non Hoa Phượng có trưởng và phó trưởng cơ sở do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tiêu chuẩn trưởng và phó trưởng cơ sở mầm non như tiêu chuẩn trưởng, phó trưởng các phòng chức năng, trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non trở lên.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CSMN HOA PHƯỢNG

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ ĐT

Chức vụ

Email

1

Vương Thị Luận

27/8/1975

Thạc sĩ GDH

Trưởng CSMNHP

Vuongthiluan

@flbms.com

2

Trịnh Thị Ngà

15/9/1979

Thạc sĩ GDMN

Phó trưởng CSMNHP

Trinhngaspbn

@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh

14/02/1988

ĐH GDMN

GV

habaongoc2307

@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hà

04/12/1991

ĐH GDMN

GV

hoangha.bn1992

@gmail.com

5

Đặng Thị Huệ

10/10/1986

ĐH GDMN

GV

tamthien1386

@gmail.com

6

Dương Thị Lượng

22/10/1985

CĐGDMN

GV

duongthiluong2210

@gmail.com

7

Lê Thị Yến

04/8/1994

ĐH GDMN

GV

leyenhoaphuong01

@gmail.com

8

Ngô Thị Quỳnh

26/02/1996

CĐGDMN

GV

ngobap26296

@gmail.com

9

Lê Thị Minh Tâm

27/9/1991

CĐGDMN

GV

letamdp2

@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thu Hà

07/11/1995

ĐH GDMN

GV

Nguyenthuhacdspbn

@gmail.com

11

Lê Văn Trình

02/12/1989

ĐH kế toán

Kế toán, BV

Letrinhpt10

@gmail.com

12

Trần Thị Diễm

18/01/1984

ĐH nông nghiệp

Cấp dưỡng

 

13

Nguyễn Thị Dung

12/12/1978

Trung cấp y tế

Cấp dưỡng

dung121278

@gmail.com