1. Chức năng

    Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học và lĩnh vực liên quan đến CNTT cho cán bộ, học sinh sinh viên và các đối tượng có nhu cầu; công tác thư viện trường học; quản trị hệ thống các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học; quản trị hệ thống công nghệ thông tin, mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của trường; quản lý cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản theo sự phân cấp.

    2. Nhiệm vụ cụ thể :

    2.1. Chủ trì :

    a. Công tác bồi dưỡng tin học

- Tổ chức thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác với các đơn vị được cấp phép bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tin học.

          - Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cấp chứng nhận về lĩnh vực tin học, phần mềm ứng dụng, các thiết bị điện tử ứng dụng trong trường học.

    - Phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng QLKH, VLVH-QHQT, phòng Hành chính-Quản trị và các khoa trong việc mở các lớp tập huấn tin học, phần mềm ứng dụng, CNTT cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu và trong công tác tư vấn tuyển sinh.

    - Hướng dẫn giảng viên kê khai, tổng hợp giờ dạy, tập hợp minh chứng, nghiệm thu giờ dạy của giảng viên dạy các lớp hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cuối năm học.

    b. Về công tác quản lý công nghệ thông tin

    - Giúp lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động công nghệ thông tin trong trường, báo cáo về hoạt động công nghệ thông tin với cấp trên.

  - Xây dựng, quản lý và trực tiếp quản trị trang thông tin điện tử của trường. Trang thông tin điện tử của có nhiệm vụ đăng tải thông tin về các mặt hoạt động của nhà trường và các lĩnh vực khác có liên quan đến nhà trường, đảm bảo các thông tin tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang thông tin điện tử phải có ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và quản trị hệ thống; có quy chế hoạt động và cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên Internet và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

    - Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị công nghệ thông tin trong trường. Đảm bảo sự hoạt động thông suốt của hệ thống Website, hệ thống Wifi, Webcam, mạng Internet nội bộ nhà trường.

    - Xây dựng và quản lý, bảo trì hệ thống mạng nội bộ. Kiểm tra khắc phục sự cố phần mềm, thiết bị máy tính, máy in, bảo trì hệ thống máy tính ở các khoa, phòng ban chức năng và máy tính phục vụ công tác đào tạo trong trường.

    - Trực tiếp quản lý các phòng học chuyên dụng tin học, ngoại ngữ của trường để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường.

    - Chuẩn bị, phục vụ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các hội thảo, hội nghị các cấp.

     - Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lí các trường hợp vi phạm về sử dụng thiết bị công nghệ thông tin.

    - Tư vấn cho nhà trường về chất lượng, kỹ thuật các thiết bị công nghệ thông tin liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa. Chủ động đề xuất và thực hiện việc sửa chữa, mua sắm thay thế các trang thiết bị liên quan đến cơ sở hạ tầng CNTT do trung tâm phụ trách.

    - Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều hành, quản lý, giảng dạy trong trường.

b. Về công tác thư viện, thiết bị dạy học

    - Quản lý thư viện, cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên: Thường xuyên bổ sung và tổ chức giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên những sách báo, giáo trình tài liệu tham khảo mới, đáp ứng nhu cầu người đọc trong nhà trường; Thu thập và bảo quản, hướng dẫn và tổ chức khai thác sử dụng các sách, tạp chí, băng đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ giảng viên nhà trường, các báo cáo khoa học, ấn phẩm của trường, lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm của trường. Tổ chức quản lý, hoạt động thư viện phù hợp với pháp luật về thư viện, pháp luật về lưu trữ và các quy định khác của pháp luật.

    - Tổ chức quản lý, khai thác thư viện điện tử  theo qui định.

    - Quảng bá và thu hút cán bộ, viên chức, HSSV đến thư viện để học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh. Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên sử dụng các phương tiện kỹ thuật tra cứu thông tin.

    - Trao đổi thông tin với các cơ cở thông tin, thư viện ngoài nhà trường, tỡm kiếm nguồn tài trợ hợp pháp để bổ sung tài liệu cho thư viện nhà trường. Tiếp nhận những ấn phẩm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng, trao đổi.

       - Tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.      

    - Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành, các phòng học chuyên dụng. Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư thí nghiệm, thực hành, giáo trình, tài liệu tham khảo, sách, báo bảo đảm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

    - Xây dựng và tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các phòng thiết bị và trang thiết bị hiện có của trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

    2.2. Phối hợp

    - Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng QLKH, VLVH-QHQT, Phòng Hành chính-Quản trị và các khoa trong việc liên kết với các đơn vị được phép mở các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tin học, bồi dưỡng CNTT cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu.

    - Phối hợp với các phòng, khoa nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện, trang thiết bị nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, HSSV trong trường.

    - Phối hợp với Phòng QLKH, VLVH- QHQT, các khoa biên soạn và phổ biến giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập san kỉ yếu khoa học trong nội bộ trường; thu nhận lưu chiểu các ấn phẩm do trường xuất bản, các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu…

    - Phối hợp với Phòng Hành chính -Quản trị trong việc: Chuẩn bị, phục vụ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các hội thảo, hội nghị cấp trường; thu thập  ảnh, video làm tư liệu xây dựng phòng truyền thống nhà trường.

    - Trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành.

2.3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

    3. Cơ cấu tổ chức

   Trung tâm Tin học - Thư viện thiết bị có giám đốc và phó giám đốc do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tiêu chuẩn  bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc trung tâm thực hiện theo qui định.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC - TVTB

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Chuyên ngành

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lập

28/05/

1974

Phó giám đốc

Thạc sỹ, giảng viên chính

Tiếng Anh

0943226566

Banbientap

@flbms.com

 

2

Trần Thị Diệp

15/06/1978

Chuyên viên

Trung cấp

Thư viện thiết bị

0973585207

Tranthidiepcdsp

@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Phượng

25/11/1981

Chuyên viên

Cử nhân

Thư viện

0972404704

Phuongnguyenthi233

@gmail.com

 

4

Vũ Huy Hưởng

21/12/1991

Chuyên viên

Cử nhân

Tin học

0816484289

vuhoanghuong2112

@gmail.com