Trường CĐSP Bắc Ninh gồm các đơn vị trực thuộc sau: