1. Chức năng:

    Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác hành chính, tổng hợp, thi đua - khen thưởng, văn thư  lưu trữ, quản trị đời sống, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH; đảm bảo trật tự, an ninh, công tác y tế học đường, vệ sinh môi trường và các dịch vụ theo qui định.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

    2.1. Chủ trì :

          a. Về công tác hành chính - tổng hợp:

    - Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, dài hạn, các đề án để Hiệu trưởng trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

    - Tổng hợp thông tin trong trường, đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của trường; chuẩn bị các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm, các báo cáo đột xuất; soạn thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc chung của trường.

    - Công tác đối ngoại (tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với nhà trường, bố trí ăn, nghỉ cho khách theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng).

    - Duy trì nề nếp làm việc trong toàn trường (bố trí lịch công tác tuần, các cuộc họp), chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác.

    - Làm công tác tạp vụ tại khu vực nhà A.

    - Quản lý, tổ chức đánh máy, phô tô, in ấn, điện thoại, bảo đảm hiệu lệnh giờ giấc theo quy định.

    - Tiến hành kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

     - Tổ chức và tiến hành các công việc xã hội của trường đối với địa phương theo sự phân công của Hiệu trưởng.

    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. 

   

    b. Về công tác thi đua khen thưởng:

    - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, hướng dẫn, tập hợp công tác thi đua của nhà trường. Là đầu mối trình Hội đồng thi đua và Hiệu trưởng thực hiện khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân toàn trường.

          -  Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng  phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của nhà trường.

          - Tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của cấp trên và các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm học.

          - Tham mưu sơ kết, tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị cấp quản lý khen thưởng theo quy định. Lập và quản lý Sổ theo dõi thi đua Nhà trường theo từng năm học (cán bộ, giảng viên, nhân viên; Sinh viên).

          - Xây dựng phòng truyền thống của Nhà trường.

    c. Về công tác văn thư - lưu trữ:

          Thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Quản lý và theo dõi việc thực hiện các văn bản đến, văn bản đi gửi đi trong và ngoài trường, sao văn bản, nhân văn bản… theo qui định;

    - Quản lý con dấu của trường theo qui định của pháp luật.

    - Cấp và chứng nhận giấy giới thiệu, giấy đi công tác...; Đặt và phân phối báo chí, tiếp nhận các bưu phẩm phục vụ hoạt động của trường.

          - Xây dựng văn bản qui định, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ các tổ chức, đơn vị trực thuộc trường.

         - Chỉ đạo thực hiện về  lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, xác định giá trị tài liệu, sắp xếp khoa học, bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo đúng quy định. 

          - Tổ chức thực hiện về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của nhà trường theo qui định.

          d. Về công tác Quản trị - Đời  sống, Vệ sinh môi trường:

          - Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản toàn trường.

    - Quản lý và đảm bảo an toàn các tài sản chung của nhà trường: Đất đai, nhà lớp học, nhà làm việc, nhà thư viện, thí nghiệm, giảng đường, nhà đa năng, khu ký túc xá, cơ sở mầm non, nhà ăn, khu tập thể, tường rào, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, kho tài sản thuộc phòng HC-QT.

    - Đề xuất khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của trường. Theo dõi kiểm kê đánh giá chất lượng thường xuyên các hạng mục công trình, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng để có kế hoạch tu sửa. Quản lý điện, nước, ô tô, lo việc ăn uống cho khách của trường.

    - Quản lý tài sản, các trang thiết bị dạy học trong các phòng học, giảng đường (trừ các phòng học chuyên dụng tin học, ngoại ngữ); chịu trách nhiệm mở, đóng cửa các phòng học, giảng đường theo đúng lịch đào tạo của trường.

    - Thực hiện vệ sinh môi trường, trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong trường.

     - Tổ chức thực hiện công việc trồng và cắt tỉa cây xanh, hoa và cây cảnh trong toàn trường. Chủ trì việc thực hiện tạo cảnh quan sư phạm Nhà trường đạt "Xanh-Sạch-Đẹp".

    - Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của học sinh, sinh viên chính quy.

    - Tham mưu, đề xuất bổ sung, sử dụng, sửa chữa cơ sở vật chất chung; quản lý sử dụng điện và nước trong trường.

   -  Quản lý việc trực của Tổ bảo vệ trong các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết.

    - Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự toàn trường. Xây dựng kế hoạch và đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão.

          - Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho SV khi vào nhập học, trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Phối hợp với Cơ sở Mầm non Hoa Phượng khám định kì cho trẻ mầm non của Cơ sở theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ giảng viên. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

          - Quản lý các dịch vụ căng tin khu giảng đường, trông giữ xe. Tổ chức thực hiện vệ sinh giảng đường, nhà Hiệu bộ, Hội trường, phòng họp và các khu vực khác trong trường theo phân công.

          2.2. Phối hợp:

           - Phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học, phòng thi và cơ sở vật chất cho các hoạt động của trường.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ thực hiện việc sửa chữa và định kỳ bảo dưỡng trụ sở cơ quan theo chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ trong việc tiếp nhận các trang thiết bị được điều chuyển về  đơn vị.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ trong việc hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong đơn vị thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng trang thiết bị.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ trong việc kiểm kê trang thiết bị được thực hiện theo quy định của nhà nước hoặc đột xuất theo yêu cầu . Thành phần kiểm kê gồm đại diện bộ phận Hành chính (Phòng Kế hoạch- Tài vụ, Phòng Hành chính - Quản trị) và đại diện của đơn vị có trang thiết bị kiểm kê.

- Phòng Hành chính - Quản trị chủ trì phối hợp với đơn vị có trang thiết bị điều chuyển và đơn vị được nhận trang thiết bị tổ chức bàn giao tiếp nhận trang thiết bị, lập biên bản ghi nhận việc bàn giao tiếp nhận và thực hiện việc tăng giảm tài sản trong các sổ tài sản theo quy định.

- Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ xác định giá trị thiệt hại của tài sản làm cơ sở áp dụng trong việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức và người lao động gây ra thiệt hại tài sản nhà nước tại cơ quan. Khi nhận được thông báo về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, Hành chính tiến hành: Kiểm tra xác minh, nhắc nhở, sơ bộ đánh giá thiệt hại, lập biên bản vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo người có thẩm quyền xử lý vi phạm.

    - Hàng tháng phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ xác nhận việc sử dụng điện, nước trong trường để tài vụ làm thủ tục thanh toán.

           - Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị khác trong việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học. 

           - Phối hợp với phòng TC- CT HSSV, các khoa trong việc tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của HSSV chính quy khu giảng đường, hiệu bộ, kết hợp với các tổ chức Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong trường.

          - Kết hợp với các tổ chức triển khai các cuộc vận động do các cấp triển khai và phát động.

- Tập hợp và dự thảo Chương trình công tác tháng theo quy trình: Tập hợp từ các đơn vị - Gửi dự thảo chương trình công tác tháng tổng thể tới lãnh đạo và các đơn vị trước ít nhất 2 ngày - Hiệu trưởng điều chỉnh, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị trên cơ sở ý kiến của Hội nghị giao ban (nếu có tổ chức họp) - Chỉnh sửa theo kết luận của Hiệu trưởng, trình Hiệu trưởng ký ban hành và phát hành trên hòm thư lãnh đạo, các đơn vị.

3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Văn Minh

1962

Bí thư chi bộ , Trưởng phòng

Thạc sĩ, giảng viên chính

Toán học

0912530514

[email protected]

2

Nguyễn Quốc Tuấn

1976

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ, giảng viên chính

Mĩ thuật

0919585439

[email protected]

3

Ngô Thị Minh Phương

1984

Cán bộ Y tế

Trung cấp

Y học cổ truyền

0902256288

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1993

Cán bộ văn thư

Đại học

Lưu trữ học &QTVP

0964023501

[email protected]

5

Đoàn Văn Điệp

1981

Cán bộ hành chính

Kỹ sư xây dựng

Kinh tế

0942168863

[email protected]

6

Phạm Hồng Dương

1985

Cán bộ hành chính

Đại học

CNTT

0916533625

[email protected]

7

Hoàng Thị Thu Hà

1977

Cán bộ hành chính

Thạc sĩ

Sinh học

0968535452

 

8

Đặng Văn Hiện

1968

Cán bộ bảo vệ

 

 

0795355899

 

9

Nguyễn Văn Dũng

1966

Hợp đồng bảo vệ

 

 

 

 

10

Đỗ Thành Khiêm

1965

Hợp đồng bảo vệ

 

 

0986911236

 

11

Lê Thị Hồng Nhung

1962

Hợp đồng tạp vụ

 

 

0974689335

 

12

Nguyễn Thị Sồi

1962

Hợp đồng vệ sinh

 

 

0363704939

 

13

Nguyễn Thị Nhiên

1968

Hợp đồng vệ sinh

 

 

0398717529

 

14

Nguyễn Thị Mai

1959

Hợp đồng vệ sinh

 

 

0368473898