1. Chức năng

    Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chương III, mục 2, mục 3 Điều 40, 41, 42, 43 của Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và theo quy định về công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế.

    Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học do Trường cấp bằng và hệ đào tạo liên kết với các cơ sở  đào tạo khác.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

    2.1. Chủ trì :

    a. Về công tác quản lý khoa học:

         - Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, giao nhiệm vụ thực hiện NCKH của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Nhà nước.

          - Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, liên kết và hợp tác quốc tế.

   - Ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.

    - Tổ chức hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc xây dựng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.

    - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, hàng năm, đột xuất về nghiên cứu khoa học của trường. Liên kết nghiên cứu khoa học với các đơn vị ngoài trường (ở trong nước cũng như ngoài nước).    

    - Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. Tổ chức theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ, các quy định về tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký.

    - Chủ trì việc tổ chức đăng ký, bảo vệ, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học

          - Tổ chức, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ của nhà trường, tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề.

          - Tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường, ngành, quốc gia và quốc tế. Tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của nhà trường. Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt khoa học cấp trường, ngành, quốc gia và quốc tế.

    - Đề  xuất khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị (đã được Hội đồng khoa học đánh giá thẩm định). Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị mới và phương thức mới phục vụ cho đào tạo và giảng dạy. Tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và KHKT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

  - Tổ chức huy động các nguồn tài chính khác nhau cho hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của nhà trường; quản lý, sử dụng nguồn tài chính theo nguyên tắc công khai, hiệu quả theo các quy định của pháp luật.

  - Biên tập và phát hành tạp chí tập san thông báo khoa học và các kỷ yếu hội thảo của trường.

- Nghiệm thu, xác nhận kết quả NCKH của giảng viên và HSSV, tập hợp các minh chứng của giảng viên tham gia NCKH vào cuối năm học;

  - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ.

    - Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

    - Thực hiện công khai các nội dung thuộc công tác nghiên cứu khoa học theo qui định.

    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

    - Quản lý lưu trữ  hồ sơ theo qui định.

   b. Về công tác quan hệ quốc tế

    - Quản lý, tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, của ngành và của tỉnh.

    - Xây dựng và ban hành qui định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trường cao đẳng phù hợp với quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật liên quan khác.

         - Xây dựng quy định và tổ chức quản lý HSSV là người nước ngoài học tập tại trường.

    - Xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên và thực hiện các dự án, đề án của trường theo quy định của pháp luật.

    - Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của của nước ngoài đến thăm và làm việc với trường. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.

    - Đề xuất cử cán bộ đi học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài trên cơ sở những quy định hiện hành của nhà nước; quản lý các đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, quảng bá về trường ra nước ngoài.

  - Thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

  - Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

          c. Về công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học

                    - Quản lý, theo dõi nề nếp hoạt động dạy và học, tổ chức thi học kỳ, học phần của hệ vừa làm vừa học do trường đào tạo và cấp bằng.

       - Thực hiện công tác hành chính giáo vụ (nội quy, quy chế, các loại sổ sách, quyết định...).     

    - Quản lý lưu trữ  hồ sơ đào tạo liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

    - Hướng dẫn giảng viên kê khai, tổng hợp giờ dạy, tập hợp minh chứng, nghiệm thu giờ dạy của giảng viên dạy các lớp hệ đào tạo VLVH quy theo tháng, kì, cuối năm.

          d. Về công tác liên kết đào tạo

           Phối hợp quản lý liên kết đào tạo vừa làm vừa học với các cơ sở đào tạo khác (tổ chức khai giảng, quản lý dạy và học, thi học phần,...).

          e. Tham gia giảng dạy theo chuyên môn trong chương trình của các ngành, các khoa khác. 

    2.2. Phối hợp

    - Phối hợp với phòng Tổ chức - CTHSSV trong việc ra các quyết định  phân công lao động, điều động nhân lực; xây dựng văn bản quy định chế độ làm việc của giảng viên trong trường ; tập hợp giờ dạy hệ VLVH, giờ nghiên cứu khoa học và đề nghị thanh toán tiền vượt giờ cho giảng viên.

    - Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các lớp đào tạo hệ VLVH của trường và các lớp liên kết; tư vấn tuyển sinh; Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy, học tập và đời sống.  Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa và bộ môn để hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên. Xét duyệt và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị. Xác nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên đăng ký các danh hiệu thi đua làm cơ sở cho việc bình xét.

    - Phối hợp với các đơn vị trong quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, trực tiếp quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đến học tập, làm việc tại trường. Phối hợp với phòng Tổ chức - CT HSSV, Hành chính- Quản trị, Ban Quản lý khu nội trú và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đón tiếp khách và tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường. Giải quyết các thủ tục trong việc tổ chức đón tiếp, làm việc, học tập với khách và sinh viên nước ngoài.

    - Phối hợp với Trung tâm Tin học - TV- TB trong việc xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài nhà trường.

    - Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ lập kế hoạch và sử dụng ngân sách đào tạo, khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; kế hoạch thu kinh phí và hạch toán chi phí cho các hoạt động đào tạo hệ VLVH, hệ liên kết.

    - Phối hợp với phòng HC-QT trong việc bố trí phòng học, cơ sở vật chất trong tổ chức các lớp đào tạo hệ VLVH tại trường, các lớp liên kết; đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo.

    - Phối hợp với các tổ chức, các nhân hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ, tư vấn giới thiệu việc làm liên quan đến người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Đặng Thị Thanh Mai

1973

Trưởng Phòng

Tiến sỹ

Sinh học

0915101408

[email protected]

2

Đào Lan Hương

1984

Giảng Viên

Tiến sỹ

Tâm lý học

0919614006

[email protected]

3

Trần Thị Hương Mai

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

Sư phạm kĩ thuật

0382254701

[email protected]

4

Nguyễn Hữu Tuấn

1992

Giảng viên

Thạc sỹ

Quản lý giáo dục

0796388666

[email protected]

5

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

Giảng viên

Thạc sỹ

Văn học

0985097639

[email protected]