NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG Cờ Úp online

(Trích Điều 4, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSP, ngày 30/3/2023 của Trường CĐSP Bắc Ninh)

 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường:
a. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát
triển nhà trường theo định hướng của Tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển
giáo dục của Tỉnh và quy hoạch phát triển giáo dục đại học, cao đẳng của Nhà
nước.
b. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế,
bảo đảm chất lượng giáo dục. Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng theo mục
tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh cho
phép: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo
viên và nhân viên các trường học cho tỉnh Bắc Ninh, liên kết với các cơ sở đào
tạo khác mở các lớp đào tạo theo quy định; từng bước mở rộng đào tạo đến trình
độ cao đẳng các lĩnh vực khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho
phép; nghiên cứu khoa học giáo dục, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia
giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.
c. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự
liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
d. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ
giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động (thực hiện theo phân cấp
của Tỉnh).
e. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên,
viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư
phạm cho hoạt động giáo dục.
f. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.
g. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm
thuế theo quy định của pháp luật.
h. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ
sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.
i. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế,
nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu các đề tài khoa học
công nghệ, thực hiện các dự án, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ
theo kế hoạch do cấp trên giao hoặc chủ động hợp tác, với các trường đại học,
cao đẳng, các viện, các tổ chức quốc tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và
ngoài nước theo quy định của pháp luật. Liên kết với các trường đại học có uy
tín trong toàn quốc để có sự hỗ trợ về đội ngũ giảng viên, thỉnh giảng, nâng cao
năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của trường
trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng. Xuất bản tập san, các ấn
phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ theo Luật xuất bản và quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, của Tỉnh.
k. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm
chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định
4
chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Trường; vị trí việc làm sau
khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.
l. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh nơi Trường
đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định.
m. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Quyền tự chủ của trường:
Trường Cờ Úp online thực hiện quyền tự chủ theo quy định
của Luật Giáo dục Nghề nghiệp; thực hiện quyền tự chủ tài chính và tài sản theo
quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công
lập và theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý tài chính đối với Trường CĐSP
Bắc Ninh, cụ thể:
a. Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;
b. Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán
bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường, thành lập
các đơn vị trực thuộc Trường và quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị
trực thuộc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo phê duyệt của
cấp có thầm quyền; Bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng khoa, phòng, ban và
tương đương trở xuống theo quy định hiện hành; quản lý và phân phối chỉ tiêu
biên chế cho các đơn vị trong trường theo chỉ tiêu được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt hàng năm; thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác
cán bộ, giảng viên theo quy định hiện hành.
c. Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng
đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng
cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng;
d. Tuyển sinh và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc
lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương
trình đào tạo; in phôi văn bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người
học theo quy định của pháp luật;
đ. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế
theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; đảm bảo chất lượng đào
tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký
kiểm định.
e. Các quyền tự chủ chuyên môn và quyền tự chủ khác theo quy định của
pháp luật và theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý tài chính đối với
Trường CĐSP Bắc Ninh và Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022
5
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý
công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công
chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh.
3. Trách nhiệm công khai và giải trình của trường thể hiện ở các hoạt động:
Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên
quan về các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật; cam kết với
cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các
cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở
vật chất của trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp
luật.